Compétition internationale
46th edition
NOVEMBER 15>23, 2024, Nantes - France
FR EN

Home > Editions > Festival 1996 > SHANGHAI CINEMA

SHANGHAI CINEMA

A Spray of Plum Blossoms (Yijian mei) – Bu WANCANG – 1931

Blood on the Volcano (Huoshan quingxue) – Sun YU – 1932

Pink Dream (Fenhongse de meng) – Cai CHUSHENG – 1932

Maternal Radiance (Muxin gzhi guang) – Bu WANCANG – 1933

The Small Toy (Xiao wanyi) – Sun YU – 1933

Daybreak (Tianming) – Sun YU – 1933

The Highway (Dalu) – Sun YU – 1934

Divine (Shen nü) – Wu YONGGANG – 1934

New Women (Xin nüxing) – Cai CHUSHENG – 1935

The Lost Lambs (Mitu de gaoyang) – Cai CHUSHENG – 1936

The tears of a Mother (Cimu qu) – Zhu SHILLIN – 1937

Distant Love (Yaoyuan de ai) – Chen LITING – 1947

The Tears of Yangzi (Yijiang chunshui xiang dong liu) – Cai CHUSHENG – 1947

Ten Thousand Homes in the Light (Wanjia denghuo) – Shen FU – 1947

The Mother (Muqin) – Ling ZIFENG – 1956

Nie Er – Zheng JUNLI – 1959

A Magician’s Adventures (Moshushi de qiyu) – Sang HU – 1962

Night Rain at Bashan (Bashan yeyu) – Wu YONGGANG, Wu YIGONG – 1980

Childhood Friends (Tongnian de pengyou) – Huang SHUQIN – 1984

Hibiscus Town (Furong Zhen) – Xie JIN – 1986

Office Girl (Aofeisi Xiaojie) – Bao ZHIFANG – 1994

Films