Compétition internationale
43rd edition
19>28 november 2021, Nantes
FR EN

Home > Editions > Festival 2003 > CHINESE CINEMA : FROM THE BEGINNING TO THE 5th GENERATION (1930 - 1990)

CHINESE CINEMA : FROM THE BEGINNING TO THE 5th GENERATION (1930 - 1990)

Two Stars in the Milky Way Yinhe Shuangxing – Shi Dongsan – 1931

Wild Rose Ye meigui – Sun Yu – 1932

The Tenderness Market Zhifen Shichang – Zhang Shichuan – 1933

Divine Shen nü – Wu Yonggang – 1934

Street Angel – Yuan Muzhi – 1937

The Coming of Spring Among Men – de Fei Mu – 1937

Eight Thousand Lis of Moon and Clouds Baqianli lu yun he yue – Shi Dongsan – 1947

Springtime in a Small Town Xiaocheng zhi chun – Fei Mu – 1948

Wu Xun’s Life Wu Xun Zhuan – Sun Yu – 1949

Basketball Player n°5 Nulan wu hao – Xie Jin – 1957

The Wild Wild Rose Ye Meigui Zhi Lian – Wang Tianlin – 1960

The Red Women’s Detachment Hongse niangzijun – Xie Jin – 1960

The Red Women’s Detachment Hongse niangzijun – Cheng Yin – ballet version – 1972

The Wild River Meiyou hangbiao de heliu – Wu Tian Ming – 1983

A Decent Woman Liangjia funu – Huang Jianzhong – 1985

Big Parade Da yue bing – Chen Kaige – 1985

In the Wild Mountains Ye Shan – Yan Xueshu – 1985

Red Sorghum Hong goaliang – Zhang Yimou – 1987

Bloody Morning Xuese qingchen – Li Shaohong – 1990

Films